Japanese (SJIS) page here.

并并  (Tian tian xian zi)

簈迭

Pinyin

并并 剐
盿ㄓ放穢盿ㄓ稲
產常琌狟ね
ее贾贾癬秨胔

ぱㄏ 臸砃次
猭礚娩跑て
み竮 ︽到
ぐ或螟常ぃ┤
荐薄瑅犯р舧贾矪矪

并并 剐
盿ㄓ放穢盿ㄓ稲
產常琌狟ね
盽秨р舧贾矪矪

tian2 tian2 xian1 zi3 xia4 fan2 chen2
dai4 lai2 le5 wen1 nuan3 dai4 lai2 ai4
da4 jia1 dou1 shi4 ta1 di2 hao3 peng2 you5
kuai4 kuai4 le4 le4 zai4 yi4 qi3 hao3 kai1 huai2

xiao3 tian1 shi3 mo2 shu4 bang4
fa3 li4 wu2 bian1 duo1 bian4 hua4
xin1 chang2 hao3 qu4 xing2 shan4
shen2 me5 kun4 nan5 dou1 bu2 pa4
re4 qing2 yang2 yi4 ba3 huan1 le4 chu3 chu3 zai1

tian2 tian2 xian1 zi3 xia4 fan2 chen2
dai4 lai2 le5 wen1 nuan3 dai4 lai2 ai4
da4 jia1 dou1 shi4 ta1 di2 hao3 peng2 you5
xiao4 kou3 chang2 kai1 ba3 huan1 le4 chu3 chu3 zai1

簈迭矗ㄑNEO


MIDIΜ旅跋 礨秸琩钉